Zasadnutie zhromaždenia 2014

Dňa 22.2.2014 sa uskutočnilo zhromaždenie podielnikov, ktoré schválilo novú Zmluvu o založení spoločenstva a nové Stanovy v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. v platnom znení.