Dividendy

OZNAM – VYPLÁCANIE DIVIDEND

Výbor Urbárskeho spoločenstva Lazany oznamuje podielnikom, že dividendy
bude vyplácať
v sobotu 25. júna 2022 od 10:00 do 14:00 hod. v kancelárii spoločenstva.

Vyplácanie dividend za rok 2020

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,004 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: dividendy neboli schválené.

V dôsledku corona vírusu sa ťažba na pni nevykonávala – ťažba bola nerentabilná.

Dátum schválenia: 28.8.2021
Začiatok vyplácania dividendy: 2.10.2021
Ukončenie vyplácania dividendy: 27.8.2025

Vyplácanie dividend za rok 2019

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,004 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: dividendy neboli schválené.

V dôsledku corona vírusu sa ťažba na pni nevykonávala – ťažba bola nerentabilná.

Dátum schválenia: 28.8.2021
Začiatok vyplácania dividendy: 2.10.2021
Ukončenie vyplácania dividendy: 27.8.2025

Vyplácanie dividend za rok 2018

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 23.3.2019
Začiatok vyplácania dividendy: 27.4.2019
Ukončenie vyplácania dividendy: 22.3.2023

Vyplácanie dividend za rok 2017

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 24.3.2018
Začiatok vyplácania dividendy: 28.4.2018
Ukončenie vyplácania dividendy: 23.3.2022

Vyplácanie dividend za rok 2016

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 18.3.2017
Začiatok vyplácania dividendy: 29.4.2017
Ukončenie vyplácania dividendy: 17.3.2021

Vyplácanie dividend za rok 2015

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 19.3.2016
Začiatok vyplácania dividendy: 7.5.2015
Ukončenie vyplácania dividendy: 18.3.2020

Vyplácanie dividend za rok 2014

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,00279€/m2.
Dividendy za les sa nevyplácajú.
Dátum schválenia: 21.3.2015
Začiatok vyplácania dividendy: 8.5.2015
Ukončenie vyplácania dividendy: 20.3.2019

Z dôvodu nízkych cien za drevo a vysokého daňového zaťaženia sa v roku 2014 ťažba dreva vykonala len v nevyhnutnom rozsahu na pokrytie prevádzkových nákladov.

Vyplácanie dividend za rok 2013

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,0028€/m2.
Dividendy za les sa nevyplácajú.
Dátum schválenia: 22.2.2014
Začiatok vyplácania dividendy: 31.5.2014
Ukončenie vyplácania dividendy: 21.2.2018

Z dôvodu nízkych cien za drevo a vysokého daňového zaťaženia sa v roku 2013 ťažba dreva vykonala len v nevyhnutnom rozsahu na pokrytie prevádzkových nákladov.

Vyplácanie dividend za rok 2012

 

  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na pasienkoch vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina),
  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na urbárskom lese vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina).

Dátum schválenia: 16.3.2013
Začiatok vyplácania dividendy: 1.6.2013
Ukončenie vyplácania dividendy: 31.12.2016

 

Vyplácanie dividend za rok 2011

 

  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na pasienkoch vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina),
  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na urbárskom lese vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina).

Dátum schválenia: 24.3.2012
Začiatok vyplácania dividendy: 1.6.2012
Ukončenie vyplácania dividendy: 31.12.2015

 

Termíny vyplácania dividend

Neprebraté dividendy za predchádzajúce roky si podielnici môžu vyzdvihnúť:

  • v deň vyplácania dividend,
  • po skončení zasadnutia Zhromaždenia podielnikov, po predchádzajúcom nahlásení výberu ekonómke,
  • počas úradných hodín spoločenstva, po predchádzajúcom nahlásení výberu ekonómke.

Spôsoby vyplácania podielu zo zisku (dividend)

V zmysle stanov čl.VI bod 5 spoločenstvo uhrádza podielnikom ich podiely zo zisku nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostným prevodom na účet v peňažnom ústave,
  • poštovou poukážkou,
  • výplatou v hotovosti.

Na vyplatenie bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou je potrebná predchádzajúca písomná žiadosti podielnika.
Dividendy uhrádzané prostredníctvom poštovej poukážky, budú zasielané na náklady podielnika.
Ostatné spôsoby úhrady budú realizované na náklady spoločenstva.

Pri výplate dividend v hotovosti sa podielnik preukazuje občianskym preukazom.
Dividendy druhej osobe je možné vyplatiť na úradne overené splnomocnenie.

Zdaňovanie dividend

Ak podiel na zisku vyplatí členovi pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, tento podiel sa nepovažuje za dividendu na účely platenia zdravotného poistenia. Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou nie je typickou obchodnou spoločnosťou, ale je vytvorené podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a nie podľa Obchodného zákonníka. Teda tento príjem nemusí člen oznámiť do zdravotnej poisťovne a odvody z tohto príjmu platiť nebude.
Urbár- pozemkové spoločenstvo Lazany je spoločenstvo s právnou subjektivitou. Jeho členovia neoznamujú a neplatia odvody do zdravotnej poisťovne z príjmu dividend získaných od spoločenstva.