Urbár-pozemkové spoločenstvo Lazany

Súhlas so spracovaním osobných údajov – výzva

Výbor U-PS Lazany žiada podielnikov, ktorí ešte nepredložili súhlas so spracovaním osobných údajov, aby využili priloženú prílohu a vyplnenú ju podľa osobných požiadaviek doručili na spracovanie.

Taktiež žiadame na uvedenom súhlase oznamovať aj zmeny adresy alebo iných osobných údajov. Na uvedenom tlačive sa žiada aj o zasielanie dividend na účet.  

 

Prílohu možno doručiť:

  • e-mailom: kontakt@urbar-lazany.sk,
  • poštou na adresu pre doručovanie pošty,
  • pri prezentácií na VZ,
  • na rokovanie výboru.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oznam

Výbor Urbáru-pozemkového spoločenstva Lazany oznamuje svojim podielnikom, ktorí majú záujem o palivové, prípadne úžitkové kalamitné drevo, aby sa prihlásili u členov výboru.

Oznam

Členovia spoločenstva, ktorí majú záujem o brigády pri jarnej výsadbe stromčekov, pri letnej ochrane porastov proti burinám a jesennej ochrane mladých porastov proti zhryzu zverou, nech sa prihlásia na kontaktnom telefóne alebo u členov výboru.

Oznam

Výbor Urbár-pozemkového spoločenstva Lazany :

  • oznamuje, že v zmysle § 56 ods.1 zákona č. 326/2005 o lesoch, že vstup do lesa motorovými vozidlami je možný len na „Oprávnenie“ vydané výborom U-PS. Dodržanie uvedeného ustanovenia kontroluje lesný dozor, lesná stráž a polícia,
  • žiada návštevníkov lesa, aby nepoužívali v lese otvorený oheň ani nefajčili, nakoľko môže dôjsť k vznieteniu drevnej hmoty z odhodenej zápalky, neuhasenej cigarety alebo ohniska.