Urbár-pozemkové spoločenstvo Lazany

Oznam

Výbor Urbáru-pozemkového spoločenstva Lazany oznamuje svojim podielnikom, ktorí majú záujem o palivové, prípadne úžitkové kalamitné drevo, aby sa prihlásili u členov výboru.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výbor U-PS Lazany žiada podielníkov, krorí ešte nepredložili súhlas so spracovaním osobných údajov, aby využili priloženú prílohu a vyplnenú ju podľa osobných požiadaviek doručili na spracovanie. Taktiež žiadame na uvedenom súhlase oznamovať aj zmeny osobných údajov. Tieto zmeny možu nahlasovať aj na priloženú e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovním osobných údajov

Oznam

Členovia spoločenstva, ktorí majú záujem o brigády pri jarnej výsadbe stromčekov, pri letnej ochrane porastov proti burinám a jesennej ochrane mladých porastov proti zhryzu zverou, nech sa prihlásia na kontaktnom telefóne alebo u členov výboru.

Výzva

Výbor žiada podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiada za účelom správneho vedenia evidencie členov. Uvedené zmeny môžu zasielať :
  • e-mailom: kontakt@urbar-lazany.sk
  • poštou
  • alebo predkladať pri prezentácií na VZ.

Oznam

Výbor Urbár-pozemkového spoločenstva Lazany :

  • oznamuje, že v zmysle § 56 ods.1 zákona č. 326/2005 o lesoch, že vstup do lesa motorovými vozidlami je možný len na „Oprávnenie“ vydané výborom U-PS. Dodržanie uvedeného ustanovenia kontroluje lesný dozor, lesná stráž a polícia,
  • žiada návštevníkov lesa, aby nepoužívali v lese otvorený oheň ani nefajčili, nakoľko môže dôjsť k vznieteniu drevnej hmoty z odhodenej zápalky, neuhasenej cigarety alebo ohniska.