Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výbor U-PS Lazany žiada podielníkov, krorí ešte nepredložili súhlas so spracovaním osobných údajov, aby využili priloženú prílohu a vyplnenú ju podľa osobných požiadaviek doručili na spracovanie. Taktiež žiadame na uvedenom súhlase oznamovať aj zmeny osobných údajov. Tieto zmeny možu nahlasovať aj na priloženú e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovním osobných údajov