Smernica o spôsobe odberu dreva

Táto smernica v zmysle zákona 326/2005 Z. z. o lesoch bližšie určuje, ako sa vykonáva ťažba dreva v U-PS Lazany.

 

Každý člen spoločenstva je povinný pri vstupe na lesné pozemky ako i na pozemky vo vlastníctve spoločenstva, ktoré nie sú lesnými pozemkami dodržiavať ustanovenia lesného zákona a riadiť sa pokynmi odborného lesného hospodára (ďalej len OLH) alebo určených funkcionárov spoločenstva pri činnosti, ktorej predmetom je ťažba porastov.

 

Každý člen spoločenstva (ďalej len žiadateľ) má nárok na kúpu drevnej hmoty za podmienok určených orgánmi spoločenstva. Výbor vedie Knihu žiadateľov o drevnú hmotu, do ktorej žiadateľov zapisuje do poradia. Záujemcovia o kúpu úžitkového dreva ako aj palivového dreva predkladajú svoje požiadavky osobne alebo písomne výboru spoločenstva.

 

Odber zľavneného palivového dreva na iného podielnika je možné žiadať len s jeho písomným súhlasom.

 

Výrub porastov je možné vykonávať len na základe písomného súhlasu, ktorý vydajú zástupcovia výboru a tvorí prílohu k Súhlasu OLH na ťažbu. V povolení výbor uvedie cenu, druh, nárok na množstvo zľavneného palivového dreva a lesný porast, kde sa vykoná ťažba. Súčasťou povolenky je Poučenie o bezpečnosti pri práci. Výrub je možné vykonať len na vopred vyznačenom poraste, ktorý vyznačí OLH alebo po jeho odsúhlasení člen výboru.

 

Na vyťažené množstvo dreva príslušní funkcionári vystavia Doklad o pôvode dreva, ktorý je zároveň podkladom ku konečnej platbe.

 

Neoddeliteľnou súčasťou Povolenky je aj Odobierkový list. Odobierku dreva vykonávajú minimálne dvaja funkcionári spoločenstva.

 

Palivové drevo nad ø8 cm na hrubšom konci sa povinne chystá v dĺžke 1m. Ak je súhlas na chystanie palivového dreva v celých dĺžkach, prepočet je 1m3 list.=1,85 prm, 1m3 ihli.=1,56 prm. Drevo nachystané v dĺžkach pred odvozom musí byť označené ciachou spoločenstva. Palivové drevo vyťažené podielnikom nad povolené zľavnené množstvá dreva sa počíta v cene nezľavneného dreva.

 

Drevo z lesa je možné odviezť až po zaplatení a vydaní žiadateľovi Dokladu o pôvode dreva členmi výboru.

 

Cenu dreva a množstvo zľavneného dreva na 1m2 podielu schvaľuje každoročne výbor a informuje o nich Valné zhromaždenie. Nárok na množstvo zľavneného palivového dreva sa pri odobierke zaokrúhľuje na 0,5 prm nahor (prm – priestorový meter). Korene, značne zhnité drevo a drevo do maximálnej hrúbky ø8 cm na hrubšom konci sa nezapočítava do množstva nárokového zľavneného dreva.

 

Ak v hospodárskom pláne na príslušný rok sú určené prerezávky, podielnik pri odbere palivového dreva je povinný min. 20% z množstva odoberanej hmoty nachystať z vyznačenej prerezávky, avšak min. 0,5 prm.

 

Palivové drevo je možné poskytnúť aj nečlenom spoločenstva a to v prípade, že zo strany členov nebude prejavený záujem. Cena dreva do ø8 cm pre nečlena je za cenu palivového dreva stanoveného pre nepodielnikov.

 

Vývozne dni na odvoz drevnej hmoty sú stanovené na piatok a sobotu, pokiaľ v Doklade o pôvode dreva nie je stanovené inak. Vývoz sa uskutočňuje len pri priaznivých klimatických podmienkach.

 

Určenému funkcionárovi spoločenstva prináleží za vyznačenie, označenie a vyhotovenie dokladov na odvoznom mieste odmena podľa schválenej hodinovej sadzby za administratívne práce, ktorá nesmie prekročiť 30% z celkovej zaplatenej sumy žiadateľom.


Smernica bola schválená uznesením výboru č. 1/15 zo dňa 28.7.2016 . Smernica je platná od 29.7.2016.
Zmena smernice v plnom znení bola schválená uznesením výboru č. 1/15 zo dňa 20.8.2020 a platná je dňom schválenia.