Príloha č.2 k Zmluve – Opis spoločnej nehnuteľnosti