Dividendy – spôsoby vyplácania

V zmysle stanov čl.VI bod 5 spoločenstvo uhrádza podielnikom ich podiely zo zisku nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostným prevodom na účet v peňažnom ústave,
  • poštovou poukážkou,
  • výplatou v hotovosti.

Na vyplatenie bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou je potrebná predchádzajúca písomná žiadosť podielnika – tlačivo: Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Dividendy uhrádzané prostredníctvom poštovej poukážky, budú zasielané na náklady podielnika.

 

Ostatné spôsoby úhrady budú realizované na náklady spoločenstva.

Pri výplate dividend v hotovosti sa podielnik preukazuje občianskym preukazom.

Dividendy druhej osobe je možné vyplatiť na úradne overené splnomocnenie.