Úvodná stránka

Pozvánka

Výbor spoločenstva v súlade s § 14 ods.2 a 3 zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách zvoláva
zasadnutie zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2021 / sobota / o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu v Lazanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie – privítanie a oboznámenie s počtom prítomných podielnikov na zhromaždení.
 2. Schválenie programu rokovania zhromaždenia.
 3. Voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice, mandátovej komisie a návrhovej komisie.
 4. Správa o činnosti výboru od posledného zhromaždenia.
 5. Správa o hospodárení a návrh na schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2019 a 2020.
 6. Správa o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2021.
 7. Správa DR za rok 2019 a 2020.
 8. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za roky 2019 a 2020.
 9. Diskusia.
 10. Občerstvenie a záver.

Prezentácia účastníkov je od 13.30 hod.

 

Účastníci zhromaždenia sa preukážu pozvánkou. V prípade, že sa nezúčastníte na zhromaždení môžete sa nechať zastupovať v zmysle bodu 6.2.8 Stanov. Splnomocnenec sa preukáže splnomocnením, ktoré odovzdá pri registrácií prítomných podielnikov. Môžete sa nechať zastupovať aj:

 • predsedom spoločenstva: Ing. Vojtech Šovčík, Družstevná 390/48, 972 11 Lazany alebo
 • predsedníčkou dozornej rady: Ing. Žofia Bundzelová, Hlavná 262/74, 972 11 Lazany.

V prípade splnomocnenia uvedených osôb, splnomocnenie zašlite na jednu z uvedených adries.
Náklady spojené s účasťou na zhromaždení si hradí každý účastník sám.

V prípade, že po uplynutí 20-tich minút od začiatku schôdze nebude prítomný dostatočný počet podielnikov, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa §15 ods. 2 zákona, považuje sa zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu.

Zasadnutie sa bude riadiť COVID automatom platným v čase konania zhromaždenia  a opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

Za prejavenú dôveru pri Vašom zastupovaní na zhromaždení ďakujeme.

                                                                                                        Ing. Vojtech Šovčík v.r., predseda spoločenstva

Splnomocnenie

Oznam

Výbor Urbáru-pozemkového spoločenstva Lazany oznamuje svojim podielnikom, ktorí majú záujem o palivové, prípadne úžitkové kalamitné drevo, aby sa prihlásili u členov výboru.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výbor U-PS Lazany žiada podielníkov, krorí ešte nepredložili súhlas so spracovaním osobných údajov, aby využili priloženú prílohu a vyplnenú ju podľa osobných požiadaviek doručili na spracovanie. Taktiež žiadame na uvedenom súhlase oznamovať aj zmeny osobných údajov. Tieto zmeny možu nahlasovať aj na priloženú e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovním osobných údajov

Oznam

Členovia spoločenstva, ktorí majú záujem o brigády pri jarnej výsadbe stromčekov, pri letnej ochrane porastov proti burinám a jesennej ochrane mladých porastov proti zhryzu zverou, nech sa prihlásia na kontaktnom telefóne alebo u členov výboru.

Výzva

Výbor žiada podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiada za účelom správneho vedenia evidencie členov. Uvedené zmeny môžu zasielať :
 • e-mailom: kontakt@urbar-lazany.sk
 • poštou
 • alebo predkladať pri prezentácií na VZ.

Oznam

Výbor Urbár-pozemkového spoločenstva Lazany :

 • oznamuje, že v zmysle § 56 ods.1 zákona č. 326/2005 o lesoch, že vstup do lesa motorovými vozidlami je možný len na „Oprávnenie“ vydané výborom U-PS. Dodržanie uvedeného ustanovenia kontroluje lesný dozor, lesná stráž a polícia,
 • žiada návštevníkov lesa, aby nepoužívali v lese otvorený oheň ani nefajčili, nakoľko môže dôjsť k vznieteniu drevnej hmoty z odhodenej zápalky, neuhasenej cigarety alebo ohniska.