Úvodná stránka

Oznam

Výbor Urbáru-pozemkového spoločenstva Lazany oznamuje svojim podielnikom, ktorí majú záujem o palivové, prípadne úžitkové kalamitné drevo, aby sa prihlásili u členov výboru.

Zrušenie konania Zhromaždenia podielnikov

Výbor Urbáru-pozemkového spoločenstva Lazany oznamuje svojim podielnikom, že
R U Š Í
konanie Zhromaždenia zvolaného na 28. 3. 2020 z dôvodu vyhlásenia stavu núdze Vládou SR na území SR, pre šíriacu sa nákazu koronavírusom.

Náhradný termín konania Zhromaždenia podielnikov Vám bude oznámený dodatočne.

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste nepodpisovali splnomocnenia pre výkon práva poľovníctva (v zmysle zákona o poľovníctve 247/2009 Z.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov), organizáciám a jednotlivcom na pozemkoch v správe spoločenstva.
V zmysle zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zastupuje podielnikov v uvedenej veci Urbár-pozemkové spoločenstvo Lazany.

S pozdravom, Ing. Vojtech Šovčík, predseda spoločenstva.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výbor U-PS Lazany žiada podielníkov, krorí ešte nepredložili súhlas so spracovaním osobných údajov, aby využili priloženú prílohu a vyplnenú ju podľa osobných požiadaviek doručili na spracovanie. Taktiež žiadame na uvedenom súhlase oznamovať aj zmeny osobných údajov. Tieto zmeny možu nahlasovať aj na priloženú e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovním osobných údajov

Oznam

Členovia spoločenstva, ktorí majú záujem o brigády pri jarnej výsadbe stromčekov, pri letnej ochrane porastov proti burinám a jesennej ochrane mladých porastov proti zhryzu zverou, nech sa prihlásia na kontaktnom telefóne alebo u členov výboru.

Výzva

Výbor žiada podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiada za účelom správneho vedenia evidencie členov. Uvedené zmeny môžu zasielať :
  • e-mailom: kontakt@urbar-lazany.sk
  • poštou
  • alebo predkladať pri prezentácií na VZ.

Oznam

Výbor Urbár-pozemkového spoločenstva Lazany :

  • oznamuje, že v zmysle § 56 ods.1 zákona č. 326/2005 o lesoch, že vstup do lesa motorovými vozidlami je možný len na „Oprávnenie“ vydané výborom U-PS. Dodržanie uvedeného ustanovenia kontroluje lesný dozor, lesná stráž a polícia,
  • žiada návštevníkov lesa, aby nepoužívali v lese otvorený oheň ani nefajčili, nakoľko môže dôjsť k vznieteniu drevnej hmoty z odhodenej zápalky, neuhasenej cigarety alebo ohniska.