Zrušenie konania Zhromaždenia podielnikov

Výbor Urbáru-pozemkového spoločenstva Lazany oznamuje svojim podielnikom, že
R U Š Í
konanie Zhromaždenia zvolaného na 28. 3. 2020 z dôvodu vyhlásenia stavu núdze Vládou SR na území SR, pre šíriacu sa nákazu koronavírusom.

Náhradný termín konania Zhromaždenia podielnikov Vám bude oznámený dodatočne.

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste nepodpisovali splnomocnenia pre výkon práva poľovníctva (v zmysle zákona o poľovníctve 247/2009 Z.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov), organizáciám a jednotlivcom na pozemkoch v správe spoločenstva.
V zmysle zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zastupuje podielnikov v uvedenej veci Urbár-pozemkové spoločenstvo Lazany.

S pozdravom, Ing. Vojtech Šovčík, predseda spoločenstva.