Termíny vyplácania dividend

Neprebraté dividendy za predchádzajúce roky si podielnici môžu vyzdvihnúť:

  • v deň vyplácania dividend,
  • po skončení zasadnutia Zhromaždenia podielnikov, po predchádzajúcom nahlásení výberu ekonómke,
  • počas úradných hodín spoločenstva, po predchádzajúcom nahlásení výberu ekonómke.