Spôsoby vyplácania podielu zo zisku (dividend)

V zmysle stanov čl.VI bod 5 spoločenstvo uhrádza podielnikom ich podiely zo zisku nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostným prevodom na účet v peňažnom ústave,
  • poštovou poukážkou,
  • výplatou v hotovosti.

Na vyplatenie bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou je potrebná predchádzajúca písomná žiadosti podielnika.
Dividendy uhrádzané prostredníctvom poštovej poukážky, budú zasielané na náklady podielnika.
Ostatné spôsoby úhrady budú realizované na náklady spoločenstva.

Pri výplate dividend v hotovosti sa podielnik preukazuje občianskym preukazom.
Dividendy druhej osobe je možné vyplatiť na úradne overené splnomocnenie.