Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia

Urbár – pozemkové spoločenstvo Lazany, Stará cesta č. 60/84, Lazany

 

Výbor spoločenstva v súlade s § 14 ods.2 a 3 zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách
zvoláva zasadnutie zhromaždenia,

 

ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2023 /nedeľa/ o 15:00 hod.
v sále kultúrneho domu v Lazanoch.

 

Program:

 

 1. Otvorenie – privítanie a oboznámenie s počtom prítomných podielnikov na zhromaždení.
 2. Schválenie programu rokovania zhromaždenia.
 3. Voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice, voľba volebnej a mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o činnosti výboru od posledného zhromaždenia.
 5. Správa o hospodárení a návrh na schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2022.
 6. Správa o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2023.
 7. Správa DR za rok 2022.
 8. Voľba predsedu spoločenstva, členov výboru, predsedu dozornej rady a členov dozornej rady.
 9. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
 10. Diskusia.
 11. Občerstvenie a záver.

Informácie o spoločenstve a základné hospodárske ukazovatele sú zverejnené na tabuli spoločenstva (KD) a na webovej stránke spoločenstva www.urbar-lazany.sk.

 

Prezentácia účastníkov je od 13:30 hod.

 

Účastníci zhromaždenia sa preukážu pozvánkou. V prípade, že sa nezúčastníte na zhromaždení môžete sa nechať zastupovať v zmysle bodu 6.6.14 Stanov.
Splnomocnenec sa preukáže splnomocnením, ktoré odovzdá pri registrácií.

 

Môžete sa nechať zastupovať aj:

 • predsedom spoločenstva: ​ Ing. Vojtech Šovčík, ​ Družstevná 390/48,​ 972 11 Lazany alebo
 • predsedníčkou dozornej rady: Ing. Žofia Bundzelová, ​ Hlavná 262/74,​ 972 11 Lazany.

 

V prípade splnomocnenia uvedených osôb, splnomocnenie zašlite na jednu z uvedených adries.​
Náklady spojené s účasťou na zhromaždení si hradí každý účastník sám.

 

V prípade, že po uplynutí 20-tich minút od začiatku schôdze nebude prítomný dostatočný počet podielnikov, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa §15 ods. 2 zákona, považuje sa zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu.

 

Za prejavenú dôveru pri Vašom zastupovaní na zhromaždení ďakujeme.​

 

Ing. Vojtech Šovčík v.r.,​ predseda spoločenstva.

 

Splnomocnenie

Oznam o kandidatúre do orgánov U-PS Lazany