Príloha č.3 k Zmluve – Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa vlastníkov